Utsagn om tro

Dette tror vi…

Vi tror på at det er en levende Gud som åpenbarer seg i tre personligheter: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, som er evig i sin eksistens, lik i herlighet, ære og kraft.

(Matt 28:19 og Luk 3:21-22)

 

1. Guds ord

Vi tror på hele bibelen. Vi tror at Det Nye og Det Gamle testamentet er helt og fullt innspirert av Den Hellige Ånd uten feil. Vi holder bibelen for å være troverdig og som er ment å være den øverste autoritet i alle ting. Bibelen er vår kilde til åpenbaring, kunnskap om frelse og de ting som skal komme.

 

2. Personen Gud

Gud, Faderen er skaperen av alle ting. Herren Gud valgte å komme ned og bli som oss i menneskelig natur ved sin sønn Jesus Kristus for å fullføre sin frelsesplan. Jesus ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, levde ett liv uten synd, døde på korset for våre synder, ble begravet, sto opp fra de døde på den tredje dagen ifølge bibelen og viste seg for disiplene sine (1kor 15:1-8). Han steg opp til Faderen, hvor han fortsetter sin ypperste prestelige tjeneste. Jesus Kristus vil på den siste dag, personlig og fysisk komme tilbake som dommer og frelse sin menighet og dømme levende og døde.

Den Hellige Ånd er “Faderens løfte” (Apg 1:4). Han åpenbarer Jesus Kristus og Hans verk på korset. Den Hellige Ånd er vår styrke og distributør av alle gaver og nåde som er gitt til kirken.

 

3. Menneskets falne natur og behovet for en frelser

Vi tror at mennesker i begynnelsen ble skapt av Gud, i Hans bilde, for å ta i eie Hans skaperverk (1Mos 1:27-31). Men p.g.a menneskets fall, synd entret inn gjennom ulydighet og opprør og perverterte vår natur. Mennesket ble separert fra Gud og totalt uten kraft til å redde seg selv (Rom 5:12). Derfor er det viktig at alle mennesker omvender seg fra synd og personelig vender seg til å tro på Jesus som sin frelser, Herren Jesus Kristus, for å motta Guds nåde gave, frelse til evig liv (Rom 3:22- 26).

 

4. Frelse kun gjennom tro på Jesus Kristus

Vi tror at syndens og dødens kraft ble brutt når Jesus bar våre synder på korset og sto opp igjen, og er den eneste veien til frelse for hele mennesket: ånd, sjel og legeme. (Heb 4:12; 1Tess 5:23)

Mennesket kan bare bli frelst ved nåde gjennom omvendelse og tro på Jesu perfekte verk ved korset. Vi tar imot ett offer for våre synder ved at Jesus tok vår plass og offret seg for oss, derfor er det bare frelse gjennom Hans utgytte blod og gjennoprettelse ved Den Hellige Ånds kraft. (Joh 3:5).

 

5. Styrket med Jesu nærvær

Vi tror Jesu nærvær, fred og kraft viser seg i våre (kristne) kropper på forskjellige måter, som samtidig skal sies ikke er ett krav til frelsen. Men vi understreker dette:

Jesu nattverd er åndelig felleskap med Jesus, og en måte å få del i velsignelsene som finnes i den nye pakten. (1Kor 11:17-34)
Vanndåp, ved neddykkelse, som den lydige responsen til Jesu befaling (Apg 2:38; Matt 28:19-20). En ytre, synlig, symbolsk handling til vår død, begravelse og oppstandelse med Jesus Kristus.
Dåpen i Den Hellige Ånd er en ekte og viktig opplevelse for kristne idag. Den Hellige Ånd kom på pinsedag, og er nærværende for alle troende i dag. Ofte er Åndsdåpen noe som kommer etter den nye fødselen i Kristus, og tegnet på en ekte åndsdåp er å tale i nye tunger (Apg 2:1-4; 10:44-46; 19:1-6). Åndsdåpen gir oss kraft til å være vitner (Apg 1:8). Denne dåpen er også etterfulgt av nådegaver og åndens frukter (Rom 5:5; 1Kor 12:5-11; Gal 5:22-23)
6. Den universale kirken

Vi tror at kirken er Jesu legeme (1Kor 12:12-14; Ef 1:22-23), Hans brud (Ef 5:25) og Den Hellige Ånds tempel (1Kor 3:16). Kirken uttrykker Guds rike på jord. Kristne er medlemmer av denne universale, mystiske, kroppen og ved tro er vi ett hellig presteskap. Kristne bør leve ut sine forpliktelser til Jesus i kjærlighet, enhet og i felleskap med andre medlemmer i den lokale kirken, dette er det praktiske uttrykket av kristen tro. Jesus velsignet sin kirke med enhet og utrustet den med de femfoldige tjenestegavene. De består av apostler, profeter, evangelister, pastorer og lærere for utvikling, orden, utrustning og disippelgjøring av hele kirken (legemet) for å gjøre gjerninger som åpenbarer Hans hærlighet. (Ef 4:11-16)

 

7. Overnaturlig helbredelse

Vi tror overnaturlig helbredelse ligger i Jesu verk på korset (1Pet 2:24). Helbredelse, kommuniseres ved Guds nåde, gaver, håndspåleggelse, olje, og enkel tro betjener helbredelse for hele mennesket (emotionelt, mentalt og fysisk) og befrielse for de som er bundet eller undertrykt av Djevelen. (Apg 10:38; Mak 16:17-18; Jak 5: 14-16).

Guds rike består ikke av ord, men av kraft.

 

8. Håndspåleggelse

Vi tror at håndspåleggelse, som blir praktisert i Det Nye Testamentet, er ett verktøy for Den Hellige Ånds tjeneste for å forsørge følgende:

Helbredelse
Dåpen i Den Hellige Ånd
Motta åndelige gaver
Aktivere tjenester
For å sende ut i tjeneste (Apg 13:3)

9. Kristus- likhet

Vi tror at alle kristne er kalt til ett liv separert fra synd, og istedet benytte hver anledning til å uttrykke rettferdighet og Kristus- likhet (Jak 4:4; Rom 12:1-2; 13 1-10; 2Kor 6:14-18; 1Joh 2:15-17). Hellighet er det som forløser Jesus i hver enkelt kristen, som forandrer oss til Hans bilde, fra herlighet til herlighet (2Kor 3:18)

 

10. Evangelisering

Vi tror at mandatet og privilegiet til hver kristen er å kommunisere evangeliet til en fortapt verden ved å utruste disipler i alle nasjoner, døpe og undervise alle til å lyde etter Hans befalinger (Matt 28:18-20).

 

11. Jesu gjennkomst

Vi tror på bortrykkelsen, og herliggjørelsen i Jesus Kristus. I de siste dager vil Jesus Kristus vise seg i egen person for å dømme de rettferdige til evig liv og de urettferdig til evig fortapelse. (Apg 1:11; 1Thess 4:16-17; Titus 2:12-14; 2Thess 1:7-10).

 

12. Videre Åpenbaringer

Vi tror og ser at Gud hele tiden gjenoppretter sannhet og lys til sin kirke. Derfor, plasserer vi ingen grenser til vidre åpenbaringer; så lenge alt prøves med Guds ord (bibelen), og ikke motsier noe av det som er det skrevne Guds ord.