Bli en kristen

Hvordan du kan bli en kristen:

1.  Guds ønske for deg er liv, og det i overflod for både dette og det neste livet! Bibelen sier: “Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod.” (Joh 10:10)

For å gi deg liv i overflod, krevdes det perfekte offer: “For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, Den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” (Joh 3:16)

Gud ønsker fellesskap med deg! Han ønsker å adoptere deg tilbake som sønn eller datter. For en fantastisk gave Faderen har gitt! Men hvis Gud har gitt sin Sønn for at vi skal ha liv i overflod, og det både i dette livet og det neste, hvorfor har ikke folk dette? Dette er ett spørsmål du får svar på av denne avgjørende, viktige informasjonen.

 

2. Du er separert fra Gud.

Det finnes ett skille mellom Gud og mennesker. Han har ryddet en vei for oss, slik at vi kan motta evig liv, og det i overflod, men mennesker gjennom generasjoner har valgt selvisk å vende seg fra Gud. Disse valgene fortsetter å skille oss fra Faderen.

Guds ord viser oss at resultatet av synd er død. Han sier i sitt ord: “Det kan være en vei som synes rett for mannen, men enden på den er dødens vei.” (Ord 14:12).

Gud har også sagt: “Men det er deres misgjerninger som har satt skille mellom dere og deres Gud. Deres synder har skjult Hans åsyn for dere, så Han ikke hører.” (Jes 59:2)

Apostelen Paulus sier dette i Romerne 3:23 “for alle har syndet og har mistet Guds ære.” Og i Romerne 6:23 leser vi: “For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.”

Hvert menneske ble skapt med muligheten og behovet for å kjenne Gud og samfunnet med Han. Augustine, en Guds mann som levde i det fjerde og femte århundre satte navn på denne lengselen i oss og kalte det “that God-shaped vacuum.” (det Gud- formede tomrommet)

Hver dag hører vi om mennesker som er rike, berømte, atleter – mennesker som synes å ha det beste livet kan tilby. Men fortsatt forsøker de å fylle det tomrommet i livene deres med “ting”. De forsøker, og de gjør, gode gjerninger. Men fortsatt er de tom, for bare Gud, ved sinn Sønn, kan fylle denne tomheten.

 

3. Se at Gud har gitt oss bare en løsning på synd og skille fra Ham.

Jesus Kristus, Hans sønn, er den eneste veien til Gud. Bare Han kan ta oss til Gud, Faderen. Mennesket kan søke andre løsninger og tilbe andre guder, men Jesus Kristus, alene, døde på korset for våre synder og sto opp igjen seirende over graven og den evige døden. Han betalte straffen for våre synder og bygde en bro i gapet mellom Gud og mennesket.

Bibelen forklarer: “Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere.” (Rom 5:8)

Vi blir også fortalt: “For også Kristus led en gang for synder, den rettferdige for de urettferdige, for at Han skulle føre oss fram til Gud

Det finnes bare en vei: “For det er en Gud og en Mellommann mellom Gud og mennesker, Mennesket Kristus Jesus.” (1Tim 2:5)

For i Johannes 14:6 leser vi: “Jesus sier til ham: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

Gud Allmektig har vist oss den eneste veien. Jesus Kristus betalte straffen for vår synd og opprør mot Gud ved døden på korset, ved sitt blod, og sto opp fra de døde for å rettferdiggjøre og gjenoprette deg tilbake til Gud, Faderen.

 

4. Be for å ta imot Jesus Kristus inn i livet ditt.

Du kan komme tilbake til Gud, og ditt forhold med Han kan bli gjenoprettet ved å tro på at Jesus Kristus alene redder ditt liv fra fortapelse. For en utrolig bra avtale: Ditt verste for Guds beste!

Dette steget skjer ved at du ber Jesus Kristus ta bort din synd og komme inn i hjertet ditt for å være din Herre og Frelser.

Guds ord er veldig tydelig: “Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og ham med Meg.” (Åp 3:20). Bibelen forteller oss: “For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst.” (Rom 10:9)

 

Er du villig til å slippe taket på din synd?

Er du villig til å angre og omvende deg fra din synd?

Er du villig til å ta imot Jesus Kristus som din Herre og Frelser nå?

 

5. Invitere Jesus Kristus inn i ditt hjerte.

Akkurat i dette øyeblikket kan du be den viktigste bønnen i ditt liv, ved enkelt å be ut:

 

Kjære Jesus.

Jeg tror du er Guds Sønn. Jeg tror du døde for meg på korset og gav ditt blod for min frelse. Jeg

tror at du sto opp fra de døde og steg opp til Guds rike. Jeg tror at du kommer tilbake igjen til

jorden for å dømme levende og døde. Kjære Jesus, jeg er en synder. Tilgi min synd. Rens meg

nå med ditt dyrebare blod. Kom inn i mitt hjerte. Frels sjelen min akkurat nå. Jeg gir deg mitt liv.

Jeg tar imot deg som min Frelser, min Herre og Gud. Jeg er din for alltid, og jeg vil tjene deg og

følge deg for resten av mitt liv. Fra dette øyeblikket, tilhører jeg bare deg. Jeg tilhører ikke

lenger denne verden, og heller ikke min sjels fiende. Jeg tilhører deg for alltid, takk for at jeg nå

er født på ny. Amen!

 

Ved å ha bedt denne bønnen, bekjent at du er en synder, og ved å ha tatt imot Jesus Kristus inn

i hjertet ditt, har Gud gitt deg retten til å være Hans elskede barn. Bibelen gir deg denne

tryggheten: “Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som

tror på Hans navn.” (Joh 1:12).

 

Hvis du akkurat har tatt imot Jesus Kristus og blitt frelst vil vi gjerne glede oss sammen med

deg! Fyll ut et vitnesbyrd skjemaet under og fortell din historie!

[contact-form][contact-field label=’Navn’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Hva har du opplevd? (Prøv å beskrive så detaljert og utfyllende som mulig)’ type=’textarea’ required=’1’/][contact-field label=’Kan vi bruke ditt navn offentlig til dette vitnesbyrdet?’ type=’select’ required=’1′ options=’Ja,Nei’/][/contact-form]